โครงการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาครั้งที่ 34

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ระบบลงทะเบียน
TLC34

จัดโดย สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

โครงการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาครั้งที่ 34 :TLC34


มีกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 6 และวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 ภายใต้หัวข้อ “การปรับเปลี่ยนรูปห้องสมุด: คิดใหม่ ฟอร์มใหม่ เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน” หรือ “Library Transformation: Rethink and Reform for a Sustainable Future” ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนความพร้อมรองรับและพัฒนาต่อยอด เพื่อตอบสนองความต้องการห้องสมุดและบริการสารนิเทศในบริบทของการเรียนรู้ในปัจจุบันสู่อนาคตอย่างยั่งยืนอย่างมีคุณภาพและเต็มประสิทธิภาพ

 

<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>

ติดต่อสอบถาม

สอบถามข้อมูลโครงการ

เว็บไซต์ URL : http://tlc.uni.net.th/tlc34

E-Mail : library@utcc.ac.th

การประชาสัมพันธ์และข้อมูลทางวิชาการ :

คุณปนัดดา บุญสิงห์ : 02-697-6256

คุณสุดารัตน์ ช้างเชื้อวงษ์ : 02-697-6258

การสนับสนุนโครงการ :

คุณศันสนีย์ อดทน: 02-697-6257


สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่จัดงาน

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย