โครงการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาครั้งที่ 34

 

 

 

Upload เอกสารยืนยันเข้าร่วมงานTLC

*ท่านสามารถส่งหนังสือยืนยันการเข้าร่วมงานจากต้นสังกัดผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562