โครงการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาครั้งที่ 34

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน TLC ครั้งที่ 34

*ท่านสามารถลงทะเบียนได้ตั้ง วันที่ 15 มีนาคม ถึง วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

*ผู้เข้าร่วมสัมมนาที่ลงทะเบียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว กรุณาจัดส่งหนังสือยืนยันการเข้าร่วมงานจากต้นสังกัดผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

* ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการคัดรายชื่อออก หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวและยังไม่ได้จัดส่งหนังสือยืนยันจากต้นสังกัด (รับผู้เข้าร่วมสัมมนาเพียง 300 ท่านเท่านั้น)

ขออภัย !!

ระบบปิดรับลงทะเบียนแล้ว