โครงการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาครั้งที่ 34

 

ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน

*ผู้เข้าร่วมสัมมนาที่ลงทะเบียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว กรุณาจัดส่งหนังสือยืนยันการเข้าร่วมงานจากต้นสังกัดผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

* ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการคัดรายชื่อออก หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวและยังไม่ได้จัดส่งหนังสือยืนยันจากต้นสังกัด (รับผู้เข้าร่วมสัมมนาเพียง 300 ท่านเท่านั้น)

 

ลำดับ
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
องค์กร
สถานะ
1
TLC-0001
เสาวนีย์ จุ้ยฤทธิ์
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รออนุมัติ
2
TLC-0002
อภัย ประกอบผล
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
อนุมัติ
3
TLC-0003
สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
รออนุมัติ
4
TLC-0004
วิไล พฤษปัญจะ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
รออนุมัติ
5
TLC-0005
พัชรากร สุภาพ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
รออนุมัติ
6
TLC-0006
สมศิลป์ ศรีประภัสสร
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
รออนุมัติ
7
TLC-0007
เบญจภรณ์ อนันต์วณิชย์ชา
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
รออนุมัติ
8
TLC-0008
ปราณี รำจวนจร
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
รออนุมัติ
9
TLC-0009
ศิริวรรณ ศิริภิรมย์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
อนุมัติ
10
TLC-0010
วรรณฑินีย์ แก้วเขียว
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
รออนุมัติ
11
TLC-0011
รุ่งเรือง สิทธิจันทร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รออนุมัติ
12
TLC-0012
กิตติพร ศรีเพ็ชร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รออนุมัติ
13
TLC-0013
ภาวณา เขมะรัตน์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รออนุมัติ
14
TLC-0014
วรรณภรณ์ อนุอัน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รออนุมัติ
15
TLC-0015
ไพลิน จับใจ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
รออนุมัติ
16
TLC-0016
ศุภนิจ ศรีรักษ์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รออนุมัติ
17
TLC-0017
ชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อนุมัติ
18
TLC-0018
วนิดา วารีเศวตสุวรรณ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อนุมัติ
19
TLC-0019
กรวรรณ ดีวาจา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อนุมัติ
20
TLC-0020
ปทุมทิพย์ ลิ้มพงศานุรักษ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อนุมัติ
21
TLC-0021
ปิยะธิดา พุทธจรรยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อนุมัติ
22
TLC-0022
ฉัตรรัตน์ แสงคง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อนุมัติ
23
TLC-0023
รังสินี อุทัยวัฒนา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อนุมัติ
24
TLC-0024
ฐิติพงศ์ ลิ้มพงศานุรักษ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อนุมัติ
25
TLC-0025
จริยา จำนงค์วัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อนุมัติ
26
TLC-0026
พิษณุ ใจกล้า
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อนุมัติ
27
TLC-0027
วรวรรณ วันดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อนุมัติ
28
TLC-0028
กัลยา ยังสุขยิ่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รออนุมัติ
29
TLC-0029
ฐิติมา หิรัญเวชยางกูร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อนุมัติ
30
TLC-0030
บุษยา เฟื่องประเสริฐ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อนุมัติ
31
TLC-0031
ฉลอง กุสุมาลย์
มหาวิทยาลัยเกริก
รออนุมัติ
32
TLC-0032
ฉันท์ชนิต เกตุน้อย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รออนุมัติ
33
TLC-0033
สุวิมล วงศ์สิงห์ทอง
มหาวิทยาลัยเกริก
รออนุมัติ
34
TLC-0034
สุพิศ บายคายคม
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
รออนุมัติ
35
TLC-0035
รจนีย์ นารินนท์
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
รออนุมัติ
36
TLC-0036
คมกฤช คงรวย
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
รออนุมัติ
37
TLC-0037
ณัฏฐนันธ์ ไชยศรียา
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
รออนุมัติ
38
TLC-0038
อังคณา แซ่เจี่ย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อนุมัติ
39
TLC-0039
รติ ผนิศวรนันท์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อนุมัติ
40
TLC-0040
เอกรินทร์ ยลระบิล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อนุมัติ
41
TLC-0041
พัชรี นารีดอกไม้
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อนุมัติ
42
TLC-0042
หน่อย วินัยสุรเทิน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รออนุมัติ
43
TLC-0043
ศตพล เกิดอยู่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อนุมัติ
44
TLC-0044
กนกวรรณ บัวงาม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อนุมัติ
45
TLC-0045
พรรษชล แข็งขัน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รออนุมัติ
46
TLC-0046
รุ่งทิวา กรีวาส
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อนุมัติ
47
TLC-0047
เพียงเพ็ญ จำรัสเรืองพร
มหาวิทยาลัยพายัพ
อนุมัติ
48
TLC-0048
ณภัทร ฉิมพาลี
มหาวิทยาลัยพายัพ
อนุมัติ
49
TLC-0049
อุไร เหลืองบริสุทธิ์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รออนุมัติ
50
TLC-0050
หทัยกานต์ วงศ์สวัสดิ์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รออนุมัติ
51
TLC-0051
ณัฐชยา วชิรปัทมา
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
รออนุมัติ
52
TLC-0052
ปัญชลี เรืองสมุทร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รออนุมัติ
53
TLC-0053
กมลนาฎย์ แซ่เลี่ยง
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รออนุมัติ
54
TLC-0054
กุลยา สุขพงษ์ไทย
มหาวิทยาลัยธนบุรี
รออนุมัติ
55
TLC-0055
เยาวภานี รอดเพ็ชร
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
รออนุมัติ
56
TLC-0056
ทัศนา สุขเปี่ยม
หน่วยงาน/สถาบันอื่น
อนุมัติ
57
TLC-0057
วรรณยา เฉลยปราชญ์
หน่วยงาน/สถาบันอื่น
อนุมัติ
58
TLC-0058
วันดี มีดี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รออนุมัติ
59
TLC-0059
อรทัย วารีสอาด
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อนุมัติ
60
TLC-0060
มัดยาดา ปรียากร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รออนุมัติ
61
TLC-0061
อติกานต์ ม่วงเงิน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รออนุมัติ
62
TLC-0062
สุนทรี ตระการสุข
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รออนุมัติ
63
TLC-0063
สายพิณ จีนโน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รออนุมัติ
64
TLC-0064
ปัทมา หมัดนุรักษ์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รออนุมัติ
65
TLC-0065
วิยะดา ศิริมาณนท์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
รออนุมัติ
66
TLC-0066
ชิดชนก สิริวันต์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
รออนุมัติ
67
TLC-0067
ประภัสสร สาระนาค
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
รออนุมัติ
68
TLC-0068
Suthon Supawong
มหาวิทยาลัยสยาม
รออนุมัติ
69
TLC-0069
คมเดข บุญประเสริฐ
มหาวิทยาลัยสยาม
รออนุมัติ
70
TLC-0070
ลมัย ประคอนสี
มหาวิทยาลัยรังสิต
รออนุมัติ
71
TLC-0071
มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ
มหาวิทยาลัยรังสิต
รออนุมัติ
72
TLC-0072
นฤมล พฤกษศิลป์
มหาวิทยาลัยรังสิต
รออนุมัติ
73
TLC-0073
สุวคนธ์ ศิริวงศ์วรวัฒน์
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
รออนุมัติ
74
TLC-0074
วนิดา เกษรนวล
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
รออนุมัติ
75
TLC-0075
เพิ่มทรัพย์ ศรีสุวรรณ
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
รออนุมัติ
76
TLC-0076
พงศ์นรินทร์ คงสม
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
อนุมัติ
77
TLC-0077
เสาวนีย์ จันทร์สีดา
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
รออนุมัติ
78
TLC-0078
รัตนาภรณ์ กาศโอสถ
มหาวิทยาลัยรังสิต
รออนุมัติ
79
TLC-0079
ศิริพร สิทธิมณี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อนุมัติ
80
TLC-0080
วิชญ์ชยาภรณ์ นามวิสัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อนุมัติ
81
TLC-0081
พรทิพย์ ชัยเชิดชูวงศ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อนุมัติ
82
TLC-0082
สุรีรัตยา บุญแสนแผน
มหาวิทยาลัยรังสิต
รออนุมัติ
83
TLC-0083
เยาวรัตน์ บางสาลี
มหาวิทยาลัยรังสิต
รออนุมัติ
84
TLC-0084
รัตนา พรหมสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
รออนุมัติ
85
TLC-0085
ปรางทิพย์ ทับทอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
รออนุมัติ
86
TLC-0086
จิตชญา กรสันเทียะ
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
รออนุมัติ
87
TLC-0087
ยุวรี ลอยสนั่น
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
รออนุมัติ
88
TLC-0088
มัฑนา สุวรรณ
มหาวิทยาลัยเกริก
รออนุมัติ
89
TLC-0089
ศิริรัตน์ บุญเตาชู
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
รออนุมัติ
90
TLC-0090
กฤตยา สุนพงษ์ศรี
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
อนุมัติ
91
TLC-0091
ขนิษฐา ภมรพิพิธ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
อนุมัติ
92
TLC-0092
ไพจิตร เกิดอยู่
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
อนุมัติ
93
TLC-0093
ศุภกัญญา กุศลพลาเลิศ
สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
รออนุมัติ
94
TLC-0094
สิริพร จุลกะเศียน
สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
รออนุมัติ
95
TLC-0095
พรทิพย์ พันธุ์รัตน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
รออนุมัติ
96
TLC-0096
ทัศนียา เชิดสูงเนิน
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
รออนุมัติ
97
TLC-0097
อาภากร ธาตุโลหะ
วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
รออนุมัติ
98
TLC-0098
นฤพนธ์ ปาละกูล
สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
รออนุมัติ
99
TLC-0099
จุฬาลักษณ์ พิมพ์เจริญ
สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
รออนุมัติ
100
TLC-0100
วณิชากร แก้วกัน
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
รออนุมัติ
101
TLC-0101
ปัทมา บุนนาค
หน่วยงาน/สถาบันอื่น
อนุมัติ
102
TLC-0102
ธีรบุญ เดชอุดม
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
รออนุมัติ
103
TLC-0103
วีระพันธ์ ชมภูแดง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
รออนุมัติ
104
TLC-0104
ประดับศรี เนตรนี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
รออนุมัติ
105
TLC-0105
กาญจนา กริ่งรัมย์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
รออนุมัติ
106
TLC-0106
รักขณาวรรณ์ ชูทอง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
รออนุมัติ
107
TLC-0107
ปิยนันท์ ลีละชาต
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
รออนุมัติ
108
TLC-0108
ทักษิณา วิไลลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
รออนุมัติ
109
TLC-0109
รัชนีวรรณ สังวรดี
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
รออนุมัติ
110
TLC-0110
ประดิษฐา ศิริพันธ์
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
รออนุมัติ
111
TLC-0111
เพชรประกายแก้ว ดวงหฤทัยทิพย์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
อนุมัติ
112
TLC-0112
ศรีเพ็ญ เทนอิสสระ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รออนุมัติ
113
TLC-0113
พรทิพย์ แยงคำ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รออนุมัติ
114
TLC-0114
อนุชา ยอดพรหม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รออนุมัติ
115
TLC-0115
ประพันธ์ สังข์ทองงาม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รออนุมัติ
116
TLC-0116
มงคลชัย ธารดรรัตน์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รออนุมัติ
117
TLC-0117
พรวริน จันทร์แช่มช้อย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รออนุมัติ
118
TLC-0118
สายใจ วัลลิภากร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รออนุมัติ
119
TLC-0119
ศรีสุภา นาคธน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
รออนุมัติ
120
TLC-0120
สันศิตา ชูเชิด
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รออนุมัติ
121
TLC-0121
พัชรินทร์ ศรีภูมิ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รออนุมัติ
122
TLC-0122
จิรณี ขวัญเมือง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รออนุมัติ
123
TLC-0123
ประภัสสร โคตรสมบัติ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รออนุมัติ
124
TLC-0124
อัญชนา ศรีคำชุม
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รออนุมัติ
125
TLC-0125
สนั่นชาติ แสงรัตน์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รออนุมัติ
126
TLC-0126
สุวิกรานต์ ไตรวิทยาศิลป์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รออนุมัติ
127
TLC-0127
สุชาวดี อินทอง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รออนุมัติ
128
TLC-0128
ธีระวัฒน์ นิลละออ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รออนุมัติ
129
TLC-0129
สมพร มั่งนาค
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รออนุมัติ
130
TLC-0130
อาริษา พูลเผือก
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รออนุมัติ
131
TLC-0131
ศกลวรรณ วงศ์แสงศักดิ์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รออนุมัติ
132
TLC-0132
ยุทธนา เสมอจิตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รออนุมัติ
133
TLC-0133
สุจินต์ พุ่มพวง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รออนุมัติ
134
TLC-0134
ชลวิทย์ จิตมาน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รออนุมัติ
135
TLC-0135
ลัดดาวัลย์ ลี้ละไกรวรรณ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รออนุมัติ
136
TLC-0136
เสาวรส อนุรักษ์โชคชัย
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รออนุมัติ
137
TLC-0137
ศิริพร แซ่อึ้ง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รออนุมัติ
138
TLC-0138
เอมิกา โซ๊ะวิเศษ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รออนุมัติ
139
TLC-0139
ศิณี พงศ์วุฒิศักดิ์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รออนุมัติ
140
TLC-0140
ศักดิ์ชัย คำแหลมหลัก
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รออนุมัติ
141
TLC-0141
ชลรดา หุ่นโพธิ์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รออนุมัติ
142
TLC-0142
มาโนช ผาทำ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รออนุมัติ
143
TLC-0143
ขนิษฐา ปั้นศรี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รออนุมัติ
144
TLC-0144
ธนพรรณ ธนันทา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รออนุมัติ
145
TLC-0145
ปรีดี ปลื้มสำราญกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
รออนุมัติ
146
TLC-0146
สุภัทราภรณ์ กุลภา
หน่วยงาน/สถาบันอื่น
รออนุมัติ
147
TLC-0147
กิตติศักดิ์ คงพูน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รออนุมัติ
148
TLC-0148
กัญญาณัฐ อยู่สุข
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รออนุมัติ
149
TLC-0149
อัมพร ขาวบาง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อนุมัติ
150
TLC-0150
อัญชลี ตุ้มทอง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อนุมัติ
151
TLC-0151
รัตน์ชนก ยอดพินิจ
มหาวิทยาลัยมหิดล
อนุมัติ
152
TLC-0152
บุญญาวดี พงษ์ศิลา
มหาวิทยาลัยมหิดล
อนุมัติ
153
TLC-0153
จันทร์จิรา เกตุยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
รออนุมัติ
154
TLC-0154
ทนัศมน กาญจนภักดิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
รออนุมัติ
155
TLC-0155
สุชยา วิริยะการุณย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
รออนุมัติ
156
TLC-0156
นฤมล สุขเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
รออนุมัติ
157
TLC-0157
คลอเคลีย วจนะวิชากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
รออนุมัติ
158
TLC-0158
กัญญาณี แก้วพิกุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
รออนุมัติ
159
TLC-0159
จุรีพร ศรีธัญรัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
รออนุมัติ
160
TLC-0160
ณัฐธยาน์ บุญราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
รออนุมัติ
161
TLC-0161
มะลิวัลย์ แผ่นทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
รออนุมัติ
162
TLC-0162
เสาวณีย์ กำเนิดเรือง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รออนุมัติ
163
TLC-0163
เพียงใจ ชูช่วยสุวรรณ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รออนุมัติ
164
TLC-0164
พิชญนันท์ พรมพิทักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
รออนุมัติ
165
TLC-0165
อณุภา ทานะรมณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
รออนุมัติ
166
TLC-0166
หทัยรัตน์ เสวกพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
รออนุมัติ
167
TLC-0167
สิริมาตย์ จันทร์ขาว
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
รออนุมัติ
168
TLC-0168
นันทิยา จรูญแสง
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
รออนุมัติ
169
TLC-0169
เอกชัย เจริญราษฎร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
รออนุมัติ
170
TLC-0170
อนุชิต สินทรัพย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
รออนุมัติ
171
TLC-0171
ทองเสี่ยน จันทร์พูล
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
รออนุมัติ
172
TLC-0172
พิศมัย กระแสสัตย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รออนุมัติ
173
TLC-0173
ศรีไพร เกษดี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รออนุมัติ
174
TLC-0174
ธัญลักษณ์ แซ่โง้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
อนุมัติ
175
TLC-0175
ชลิดา นิเวศเจริญไพศาล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
อนุมัติ
176
TLC-0176
ประกายรัตน์ ใจเที่ยง
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รออนุมัติ
177
TLC-0177
จรสวรรณ โกยวานิช
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รออนุมัติ
178
TLC-0178
สมเกียรติ ตันติวงศ์วาณิช
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รออนุมัติ
179
TLC-0179
พรนภา ตั้งนิติพงศ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รออนุมัติ
180
TLC-0180
จุไรวรรณ ประสิทธิสุข
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รออนุมัติ
181
TLC-0181
สมใจ วงศ์บุญรอด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
อนุมัติ
182
TLC-0182
สุชล แก้วประทุม
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รออนุมัติ
183
TLC-0183
สุรารักษ์ ศรีรังษ์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รออนุมัติ
184
TLC-0184
ธนวัฒน์ มิ่งมณี
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
รออนุมัติ
185
TLC-0185
นภา มิ่งนัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
อนุมัติ
186
TLC-0186
ฉลอง เพชรพราว
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
รออนุมัติ
187
TLC-0187
เกวลี รังษีสุทธาภรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
อนุมัติ
188
TLC-0188
กาญจนา สกุลเพ็ชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
รออนุมัติ
189
TLC-0189
นันทิยา จรูญแสง
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
รออนุมัติ
190
TLC-0190
ชรินทิพย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รออนุมัติ
191
TLC-0191
วันดี เจียมสมบุญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รออนุมัติ
192
TLC-0192
ธนภร กาญจนเลขา
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
รออนุมัติ
193
TLC-0193
จุฑามาศ ดุษฎีสุนทรสกุล
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
รออนุมัติ
194
TLC-0194
ชรินธร แก้งคำ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รออนุมัติ
195
TLC-0195
มณฑิรา นิวาศะบุตร
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
รออนุมัติ
196
TLC-0196
ประพีร์ อนันต์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
รออนุมัติ
197
TLC-0197
จิตรเลขา ฤกษ์วิสาข์
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
รออนุมัติ
198
TLC-0198
นุษา สุขบุญพันธ์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
รออนุมัติ
199
TLC-0199
อุบลพรรณ พันธ์ดารา
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
รออนุมัติ
200
TLC-0200
ภควดี วังคะฮาต
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
รออนุมัติ
201
TLC-0201
อารีย์ บุญเกิด
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
รออนุมัติ
202
TLC-0202
นงนภัส อัคโกศล
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
รออนุมัติ
203
TLC-0203
ศันสนีย์ อดทน
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
รออนุมัติ
204
TLC-0204
เพ็ญสภาค กาเยาว์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
รออนุมัติ
205
TLC-0205
สิรัณญา ประพฤติ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
รออนุมัติ
206
TLC-0206
พิศมัย นุ่มสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
รออนุมัติ
207
TLC-0207
ทรรศนีย์ อินทร์ล้ำ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รออนุมัติ
208
TLC-0208
ดวงใจ ทวยพวก
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รออนุมัติ
209
TLC-0209
วันวิสา จิตต์ธุรารักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รออนุมัติ
210
TLC-0210
วุฒิชัย คัยนันทน์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รออนุมัติ
211
TLC-0211
นันทิยา ทับทิม
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
รออนุมัติ
212
TLC-0212
ฉัตรสิภรณ์ วสะศิริ
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
รออนุมัติ
213
TLC-0213
สมศักดิ์ คูหาสวรรค์เวช
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รออนุมัติ
214
TLC-0214
อัญชลี ถนอมทรัพย์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รออนุมัติ
215
TLC-0215
สุวิชา ชัยวรรณธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
อนุมัติ
216
TLC-0216
ดาหวัน ธงศรี
วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา
รออนุมัติ
217
TLC-0217
ปิยะณัฐ อังนันท์สุข
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
รออนุมัติ
218
TLC-0218
พัศกร ทองดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
รออนุมัติ
219
TLC-0219
จิราภรณ์ จันทนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
รออนุมัติ
220
TLC-0220
มลธิรา โพธิ์น้อย
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
รออนุมัติ
221
TLC-0221
ชัยญามล เลิศสงคราม
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
รออนุมัติ
222
TLC-0222
จิราพร ภิญญากรณ์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
รออนุมัติ
223
TLC-0223
ธนศักดิ์ เมืองเจริญ
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
รออนุมัติ

 

จำนวนอนุมัติแล้ว 46 คน

จำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 223 คน

ติดราชการ 0 คน

ไม่อนุมัติ 0 คน